คาถาวัตถุมงคล อาจารย์สุบินนะหน้าทอง

คาถาวัตถุมงคลอาจารย์สุบิน


คาถากุมารทองนะ108

กุมาโรกุมารานะ108จงมาจิเจรุนินะมะพะทะสัมปะติโยนะโมพุทธายะ

 

คาถากุมารทองพรายกุมาร
โสสะอะนิพรายกุมารปะริภูตังจิเจรุนิรูบังนะมะพะทะ

 

คาถากุมารเทพสารพัดนึก
เอหิ ต๋าตะ ปิยะ ปุตตะ ปุเรถะ มะมะ ป๋าระมิง หะทะยัง เม พิสิน เจถะ ตะโร ถะ เอหิ กุมารา นะมะพะทะ

 

คาถาสี่หูห้าตา
นะโมเมพระสี่หูห้าตาเทวานังทูปะทีปะสังการะจะบุกพังวันทานังอุเยอะเยนะมะพะทะ

 

 

คาถาพรายแม่ทองคำ
ยังยังปุริโสวาอิตถีวาทุเรหิ วาสะมิเปหิวาเถรัสสะอานุภาเวนะสะทาโหติปิ ยังมะมะ

 

คาถาหัวใจแม่เปิ้อ.
โอมมะนุส ยังจิตตัง อิตถี ภะคินิเมปุริโสวา นะมะพะทะ

 

คาถาเดือยงูเหลือม.
โพธิมะหิสะกะอิถิพุนะอิถิสัตโตอิถีวาโยเอหิมะมะนะกาโรโหติสัมภะโว

 

คาถาผีรู
อุเยอะเย โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอ หิ มะ มะ นะกาโรโหติ สัมภะโว มะอะอุ ผีรูนามะ มานิมามา

 

คาถาแหวนหมุนเรียกทรัพย์
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ

 

คาถากำไลเศรฐี
นะโภคาทะนะโภคัง สัมปะติโยนะโมพุทธายะ

 

คาถาน้ำมันเสน่กาหลง
นะรักโมโมรักนะนะอยู่ไม่ไดัร้องให้มาหาโมโมอยู่ไม่ได้ร้องให้มาหานะ

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น